DOTACJE

Projekt

„Innowacyjna tuba laminatowa
– ekologiczny produkt przyszłości
na rynku opakowań” (numer projektu
PPOIR.03.02.01-06-0037/15)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego inteligentny rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 wsparcie wdrożeń Wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 badania na rynek.

Całkowita wartość
Projektu wynosi:

26 134 000,00 zł

Wartość dofinansowania stanowi
70% kosztów kwalifikowanych:

18 293 800,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych tub laminatowych.

Projekt jest realizowany na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie i stanowi inwestycję typu greenfield, obejmującą 3 zasadnicze elementy – budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego, zakup innowacyjnych linii technologicznych do produkcji i zadruku tub oraz zakup i wdrożenie wysokiej klasy systemu informatycznego wspierającego sprawne zarządzanie produkcją i działalnością firmy.

Czy wzbudziliśmy Twoje
zainteresowanie?

W takim razie skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak stworzyć
nowoczesne opakowanie dla zmieniających się potrzeb.